Witamy na stronie Alfa-Aridani

Centrum Alfa Aridani stosuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie terapii autyzmu.

Jest jedynym ośrodkiem, który łączy dwa nurty pomocy dzieciom: terapeutyczny oraz biomedyczny.

Podstawowym założeniem jest kompleksowe działanie, które integruje terapie biomedyczne i psychologiczno-pedagogiczne.

Czy zrobiliśmy dla dziecka wszystko, co jest możliwe? – to jest dla nas najważniejsze pytanie.

Konsultacje

xxx

Pedagog specjalny, doradca żywieniowy, konsultant d.s. badań
mgr Alicja Badowska
Tel.stacj. (+ 48) 71 786 40 53
Kom. (+48) 571 473 845
Konsultacje poniedziałek-piątek 12.00-19.00
E-mail info@alfa-aridani.com

Doradztwo

Our Promise

Doradca d.s. diety
mgr Alicja Badowska
Tel.stacj. (+ 48) 71 786 40 53
Kom. (+48) 571 473 845
Konsultacje poniedziałek-piątek 12.00-19.00
E-mail genom.dieta@gmail.com

Some of Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sollicitudin ante nisl, non feugiat null fermentum lobortis. Aenean placerat ipsum ut velit elementum, in sodales tellus viverra. Phasellus vestibulum, ex non lobortis faucibus, odio nibh luctus massa, id volutpat risus nibh ac felis.

Lawns & Turf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

Trees & Hedges

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

Brick & Rockery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

EXPLORE ALL OUR SERVICES

Nasze usługi

Proponowane terapie

Terapia biomedyczna

Konsultantem medycznym jest dr Brigitte Esser (*), lekarz pediatra, specjalista zaburzeń rozwoju. Stosuje procedury DAN. Bazuje na terapii zindywidualizowanej (zawsze leczony jest pacjent, a nie choroba). Od września 2005 roku współpracuje z Ośrodkiem Alfa Aridani we Wrocławiu.

Korzysta ze światowych osiągnięć w zakresie badań laboratoryjnych, będących źródłem wiedzy o zakłóceniach metabolizmu. Dąży do szybkiej poprawy zdrowia dziecka i jego integracji z rodziną i środowiskiem. Stosuje zasady medycyny orthomolekularnej.

(*) Życiorys zawodowy dr Brigitte Esser

Ukończona medycyna w RWTH Aachen. Egzamin z farmacji, chirurgia, następnie specjalizacja w pediatrii. Ordynator Kliniki Dziecięcej w Dueren-Birkesdorf oraz dyrektor Oddziału Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru Wcześniaków. Kierownik Ambulatorium Schorzeń Alergicznych.

Współpraca z Centrum Wczesnego Wykrywania i Terapii Zaburzeń Rozwoju; planowanie i nadzór nad terapią upośledzonych dzieci i młodzieży we współpracy z zespołem terapeutycznym złożonym z psychologów, rehabilitantów, logopedów i pracowników socjalnych.

Od roku 1988 własna pediatryczna praktyka lekarska. Zdobycie specjalizacji medycyny orthomolekularnej. Uprawnienia do stosowania metod medycyny naturalnej.
Od 10 lat członek komisji jakości medycyny żywienia. Członek Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Praktycznej (Erfahrungsheilkunde). Członek Centralnego Związku Lekarzy Medycyny Naturalnej. Ukończone studium akupunktury dla lekarzy. Homeopatia klasyczna (3 lata).

Terapia schorzeń ze spektrum autyzmu. Praktyka u dr Shaw (jednego z najwybitniejszych światowych ekspertów autyzmu). Doctor`s Training na konferencjach DAN. Członkini Komisji Metabolizmu i Immunologii niemieckiej organizacji rządowej “Pomoc dla Dziecka Autystycznego”. Współpraca, jako konsultant i ekspert, z niemieckimi, szwajcarskimi i austriackimi grupami  pomocy rodzicom dzieci autystycznych.
Uczestnictwo w pracach grupy MAP w USA (Medical Academy Terapy), zrzeszającej pediatrów z całego świata, zajmujących się osobami z autyzmem. Grupie przewodniczy Elizabeth Mumpher.

 

Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Terapia psychologiczno-pedagogiczna ma na celu w szczególności: wypracowanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, kształtowanie umiejętności naśladowania jako podstawy uczenia się, poprawę umiejętności selekcjonowania bodźców, ich odbioru i przetwarzania, uczenie komunikowania się z otoczeniem, rozwój funkcji poznawczych i wiele innych.
Częstotliwość spotkań jest zależna od indywidualnych potrzeb.


Koordynator: pedagog specjalny mgr Alicja Badowska (e-mail info@alfa-aridani.com)

 

 

Proponowane diagnozy

Diagnoza psychiatryczno-psychologiczna

Diagnoza psychiatryczno – psychologiczna obejmuje

 • wywiad wstępny
 • konsultację psychologiczno-pedagogiczno-neurologopedyczną, w tym obserwację spontanicznej aktywności dziecka, obserwację kierowaną wraz z próbami zadaniowymi, analizę wytworów dziecka (skale rozwojowe), analizę materiału filmowego nagranego przez rodziców w naturalnym dla dziecka środowisku, konsultację lekarską.
Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna określa poziom funkcjonowania dziecka w następujących sferach rozwojowych

 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
 • rozwój poznawczy
 • kompetencje komunikacyjne
 • motoryka (duża, mała) oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • naśladownictwo, samodzielność i samoobsługa.
Test PEP-R – profil psychoedukacyjny

Skuteczny test do oceny możliwości dziecka z zaburzeniami rozwoju, szczególnie autystycznego, ponieważ większość zadań testowych nie zależy od poziomu mowy; jest elastyczny, nie jest ograniczony czasowo, a materiały testowe są atrakcyjne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwoju.
Omówienie i podsumowanie wyniku testu kończy się propozycją krótkiego programu terapeutyczno-edukacyjnego dla dziecka do realizacji w domu pod opieką rodziców.
Możliwa jest kontynuacja dalszych spotkań i cyklicznej weryfikacji programu (1x na miesiąc lub 1x na 2 miesiące).

 

 

Zespół diagnostyczny

Renata Gołębiewska – pedagog, neurologopeda, wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

W Alfa Aridani – Ośrodku Autyzmu i Innych Zaburzeń Rozwoju we Wrocławiu, jest członkiem zespołu diagnostycznego. Dokonuje oceny funkcjonowania dzieci, konstruuje programy terapeutyczne indywidualnie do potrzeb dziecka i jego rodziny.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Zajmuje się prowadzeniem diagnoz nozologicznej, funkcjonalnej i logopedycznej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. W ramach cyklu szkoleń dla profesjonalistów AUTYZM – Akademia dla NGO’s prowadzonych w ramach projektu EFS przez Fundację Synapsis doskonaliła warsztat m.in. w zakresie diagnozy, specyfiki pracy z osobami z autyzmem, treningów umiejętności społecznych, komunikacji oraz trudnych zachowań.
Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. W pracy terapeutycznej potrzeby rozwojowe dziecka decydują o wyborze metody i zastosowanych technikach. Priorytetem jest pomoc rodzicom dzieci z autyzmem we wzmocnieniu się w kompetencjach rodzicielskich oraz zdobyciu umiejętności naturalnej zabawy i wykorzystania codziennych sytuacji do rozwoju prawidłowych relacji społecznych oraz intensywnej komunikacji z dzieckiem.
Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem oraz wykłady dla słuchaczy Podyplomowego Studium Wczesnej Interwencji z zakresu wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i studentów logopedii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Sabina Wrona- psycholog – specjalność kliniczno-wychowawcza, psychoterapeuta

W Alfa Aridani – Ośrodku Autyzmu i Innych Zaburzeń Rozwoju we Wrocławiu, jest członkiem zespołu diagnostycznego. Ustala diagnozę w zespole z neurologopedą oraz psychiatrą dziecięcym.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Po ukończeniu magisterskich studiów uniwersyteckich (kierunek psychologia, specjalizacja kliniczno-wychowawcza) ukończyła: trzyletni kurs w ośrodku edukacji psychologicznej we Wrocławiu przygotowujący do niesienia profesjonalnej pomocy psychologicznej; studia podyplomowe w zakresie psychologiczno-pedagogicznych kompetencji nauczycielskich oraz czteroletni kurs przygotowujący do pracy psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i w konferencjach z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu, m.in. organizowanych przez Fundację Synapsis w Warszawie.
Po rocznym stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (praca z dziećmi ze spektrum autyzmu) podjęła pracę na stanowisku psychologa i psychoterapeuty w poradni psychologicznej w Specjalistycznym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu (terapia dzieci, psychoterapia indywidualna osób dorosłych). Otworzyła prywatną praktykę psychologiczną w ramach firmy SELF.
Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera. wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i studentów logopedii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Autyzm w ujęciu biomedycznym

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym zwykle we wczesnym dzieciństwie. Jest często określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne. Objawy te, to najczęściej izolacja społeczna, brak intencji komunikacyjnej, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia nastroju, stereotypowe zachowania, może wystąpić także agresja i autoagresja.

Autyzm jest zaburzeniem znacznie częstszym niż pierwotnie uważano. Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych stwierdzono, iż zaburzenie to „staje się w ostatnich czasach wręcz epidemią”. Dawniej uważano je za „rzadką chorobę”, która dosięgała zaledwie 4 na 10 000 dzieci, w ostatnich czasach częstotliwość tego zaburzenia wzrosła co najmniej stukrotnie. Przynajmniej jedno na 100 dzieci jest diagnozowane jako autystyczne.

Choć dokładna przyczyna autyzmu nie jest znana, wiele z funkcjonujących teorii wiąże jego etiologię z wczesnymi uszkodzeniami neuropoznawczymi w mózgu. W patogenezie autyzmu mogą odgrywać rolę wzajemne oddziaływania takich czynników jak: dysfunkcje układu immunologicznego, nadmierne obciążenie wirusami, ekspozycja na substancje toksyczne, nieprawidłowości w układzie żołądkowo-jelitowym, czynniki dietetyczne, środowiskowe i uwarunkowania genetyczne.

Obecnie poznanych jest wiele mechanizmów biochemicznych mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów choroby. Specjalistyczne badania laboratoryjne pomagają w zdiagnozowaniu różnego rodzaju zaburzeń związanych z autyzmem i są narzędziem w pracy lekarza potrzebnym dla stworzenia efektywnej i indywidualnej terapii.

Zobacz

ADHD w ujęciu biomedycznym

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi oraz ADD – zaburzenia koncentracji uwagi bez nadruchliwości mogą doprowadzić do przerwania procesu edukacji i socjalizacji dziecka oraz mieć negatywne efekty w dalszym ich życiu.

W ostatnich czasach znacznie wzrasta tendencja do przypisywania dzieciom z ADHD i ADD leków lekko stymulujących. Leki są niezwykle istotne i mogą pomóc w ekstremalnych przypadkach. Mogą przynieść szybką, tymczasową poprawę, warto jednak pamiętać, że środki farmakologiczne leczą tu tylko objawy, nie przyczyny zaburzeń. Gdy przerwie się podawanie leku, objawy mogą szybko wrócić i branie leków okaże się konieczne przez bardzo długi czas, często do końca życia.

Odpowiednie badania mogą pomóc w odnalezieniu przyczyn i czynników dodatkowo nasilających objawy nadaktywności u dzieci. Stanowią również podstawę do zastosowania naturalnego, wolnego od środków farmakologicznych leczenia.

Formularz kontaktowy

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

  Rozpoznanie choroby jest kluczem do podjęcia skutecznej terapii

  Współpraca:  

  https://badaniaspecjalistyczne.eu/autyzm

  Wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem:

  http://fundacjazaszyba.org.pl/

   

  Zamów badanie w GENOM